SANGTIMER I BERGEN!
  • Er du glad i å synge og interes­sert i å ut­vikle sang­teknikken din?

  • Øns­ker du å lære mer om stemme­bruk og hva som skjer i kroppen når du synger?

Vi er to profes­jonel­le sang­ere i Bergen som ønsker å dele vår kom­petan­se og hjel­pe andre til å løf­te sine musikalske og sang­lige ferdig­heter til nye høy­der.

Les mer om oss her eller ta kontakt, så setter vi opp en time.

Vi tilbyr sang­timer og sang­kurs i Ber­gen sentrum.


Uansett om du er ny­begyn­ner, er­faren amatør eller profes­jonell ut­øver, er du hjerte­lig vel­kommen hos oss!


Du finner oss like ved Støle­torget i Bergen sentrum.

Vi tilbyr sang­timer og sang­kurs i Bergen sentrum.

OM OSS


Cam Michalak

Cam Michalak

Jeg har sung­et med en rek­ke opera­kom­pani­er i mitt hjem­land, USA, hvor jeg og­så var med­lem av et av ver­dens frem­ste ung­doms­kor. Med bak­grunn ... som pro­fes­jonell san­ger, samt studi­er i sang­peda­gogikk og psyko­logi ved Uni­ver­sity of Hous­ton i Texas, til­byr jeg et trygt lær­ings­mil­jø hvor du får mulighet til å ut­vik­le sang­teknikk­en din i relas­jon til krop­pens ana­tomi, og lære om hvor­dan både fys­isk og psyk­isk vel­være kan på­vir­ke måt­en vi syng­er på.

Som el­ev lær­er du å bli mer be­visst på kropps­hold­ning­en din, i til­legg til å job­be med puste­tek­nikk, vokal-­egali­tet­/klang­/re­so­nans og man­ge an­dre tek­nis­ke as­pekt­er ved sang. Du lær­er og­så å ut­vikle di­ne ev­ner in­nen musi­kalsk for­tolk­ning og for­mid­ling på sang­time­ne. I til­legg til å i­vare­ta sang­gled­en, vil jeg hjel­pe deg med å løf­te di­ne tek­nis­ke og musi­kals­ke fer­dig­het­er til et høy­ere ni­vå.

NB! Et­ter­som jeg er i ferd med å lære meg norsk, fo­re­går un­der­vis­ning­en på en­gelsk inn­til vid­ere :-)

Ta kontakt her for å avtale time.Ørjan Hartveit

Ørjan Hartveit

Mange års erfaring som internasjonal utøver og sangpedagog, samt studier i anatomi og fysiologi, har resultert i en grundig forståelse... av kroppen og stemmen. Denne kunnskapen formidler jeg videre til nybegynnere så vel som erfarne sangere.

Med fokus på holdning, pust/støtte og avspenning, tar vi utgangspunkt i kroppen som instrument. På sangtimene lærer du å trene balanse og koordinasjon i dette samspillet, og samtidig ha fokus på fortolkning, uttrykk og sangglede!

Ta kontakt her for å avtale time.


PRISER


Enkel passer best for deg som gjerne vil prøve ut en enkelt sangtime, uten å forplikte deg til et lengre forløp - og for deg som kun ønsker å betale for én time om gangen.


Standard passer for deg som gjerne vil bygge et godt sangteknisk grunnlag! Vi hjelper deg med å komme i gang med passende repertoar som vi velger i fellesskap. Her får du fem sangtimer med 10% rabatt, og vi avtaler timene fra gang til gang (ett års gyldighet).


Premium er valget for deg som ønsker å gå mer i dybden og videreutvikle sangferdighetene dine. Du får ti sangtimer med hele 15% rabatt. Timene avtaler vi fra gang til gang (ubegrenset gyldighet).

Alle sangtimer varer i 60 minutter og kan endres eller avbestilles med 24 timers varsel.

Enkel passer best for deg som gjerne vil prøve ut en enkelt sangtime, uten å forplikte deg til et lengre forløp - og for deg som kun ønsker å betale for én time om gangen.

Standard passer for deg som gjerne vil bygge et godt sangteknisk grunnlag! Vi hjelper deg med å komme i gang med passende repertoar som vi velger i fellesskap. Her får du fem sangtimer med 10% rabatt, og vi avtaler timene fra gang til gang (ett års gyldighet).

Premium er valget for deg som ønsker å gå mer i dybden og videreutvikle sangferdighetene dine. Du får ti sangtimer med hele 15% rabatt. Timene avtaler vi fra gang til gang (ubegrenset gyldighet).

Alle sangtimer varer i 60 minutter og kan endres eller avbestilles med 24 timers varsel.

GAVEKORT
  • Kjenner du noen som liker å synge, og som vil ha glede av å bli bedre kjent med stemmen sin?Vi tilbyr gavekort på sangtimer og sangkurs - den perfekte gaven til én du er glad i!


Bestill gavekort!

Gavekort Send oss en melding med navnet på den som skal motta gavekortet, samt hvor mange timer du ønsker å kjøpe.

Du mottar så gavekortet på e-post i PDF-format, som du selv skriver ut eller videresender til mottakeren. Se våre priser for mer informasjon. Betaling med faktura eller VIPPS.

Mottakeren tar så kontakt med oss for å avtale første time. Gavekortet er gyldig i ett år fra utsdedelsesdatoen.

KONTAKT OSS